Trening umiejętności społecznych » Otulenie

Trening umiejętności społecznych

„Człowiek nie jest samotną wyspą. Stwórzmy więc archipelag”!
Jesteśmy istotami społecznymi, a nasz rozwój, poczucie wartości, rozwija się wskutek interakcji z innymi.
Jednym z negatywnych następstw zaburzeń odżywiania jest nadmierna koncentracja na temacie jedzenia, niejednokrotnie powodująca izolację i odseparowanie od ludzi. Zdarza się też, że to nieumiejętność nawiązywania kontaktów stanowi przyczynę anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia, czy innych zaburzeń psychicznych. Tkwienie w tym schemacie powoduje powstanie błędnego koła, lecz wdrożenie odpowiedniej terapii we właściwym momencie daje dużą szansę na jego przerwanie.

Trening umiejętności społecznych w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie”

W naszym Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Warszawie jest ona stosowana jako jedna z metod subsydiarnych względem psychoterapii, ułatwiających pełny i trwały powrót pacjentów do zdrowia i przystosowanie do życia w społeczeństwie po jego osiągnięciu.
Celem treningu jest poprawa funkcjonowania w grupie, zamiana niekorzystnych zachowań, powodujących w życiu pacjenta dyskomfort, na bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Zajęcia uczą prawidłowej reakcji na emocje swoje i innych ludzi oraz przyczyniają się do poprawy komunikacji z nimi.
Pacjenci w trakcie zajęć mają możliwość zaprezentowania się poprzez swobodne, spontaniczne wypowiedzi i zachowania, a także odgrywane scenki (różniące się jednak od tych znanych z psychodramy). Każdy z uczestników sukcesywnie ujawnia przed pozostałymi swoje prawdziwe oblicze, a grupa analizuje jego wypowiedzi i zachowania. Kładzie się przy tym szczególny nacisk na obserwację stylów komunikacji, ukazujący które z wypowiedzi mają charakter pasywny, asertywny, a które dryfują w kierunku agresywnego. Prowadzący trening czuwa nad formą komunikacji i sposobem interakcji między pacjentami, wyznaczeniem i przestrzeganiem granic. Pomaga on zidentyfikować mocne i słabe strony pacjenta oraz wychwycić elementy, nad którymi powinien jeszcze popracować. Czuwa nad prawidłowym wdrożeniem zmian zachodzących w trakcie zajęć,  wdrożyć  w codziennej rzeczywistości pacjenta, toczącej się poza Ośrodkiem.
Aby umożliwić pacjentom późniejsze odtworzenie zachowań, umożliwić ich interpretację i poprawić funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich, sesje treningu umiejętności społecznych są rejestrowane. Po zakończeniu turnusu zapis monitoringu trwale usuwany jest z nośników.

Rola treningu w leczeniu zaburzeń odżywiania

Niedostosowanie społeczne jest częstym następstwem osób cierpiących na zaburzenia odżywiania i towarzyszące im zaburzenia współistniejące.
Osoby nie cierpiące na deficyty kompetencji społecznych sprawniej funkcjonują w codzienności- łatwiej im znaleźć pracę,  lepiej odnajdują się w towarzystwie, bez problemu potrafią się zaadaptować do nowej sytuacji, czy skutecznie pracować w grupie i rozwiązywać konflikty. To one decydują o dojrzałości jednostko do pełnienia różnych ról w społeczeństwie i poziomie jej socjalizacji. 
Dzięki zajęciom nasi pacjenci nabywają lub odświeżają zatraconą w trakcie trwania choroby, umiejętność sprawnego funkcjonowania w swoim otoczeniu. Zajęcia wyposażają ich w zestaw umiejętności niezbędnych do prawidłowego poruszania się w grupie społecznej tworzonej w środowisku pracy, szkoły, uczelni, rodziny, osób z kręgu zainteresowań czy grupy rówieśniczej. Trening przyczynia się do nabycia takich umiejętności jak:

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług