Regulamin i RODO » Otulenie

Regulamin i RODO

Regulamin Ośrodka Holistycznego Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie“ 

Niniejszy Regulamin powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Ośrodku oraz zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu leczenia. 

ZASADY

1. Decydując się na podjęcie leczenia w Ośrodku „Otulenie“, Pacjent zobowiązuje się do uczestnictwa w ustalonym planie dnia, biorąc aktywny udział w: 

1) terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, prowadzonej przez terapeutów (na niektórych sesjach możliwe jest uczestnictwo stażystów),

2) warsztatach przygotowywania posiłków i wspólnych posiłkach, a także pozostaniu przy stole przez minimum 30 minut od ich zakończenia, 

3) zajęciach artererapeutycznych,

4) zajęciach z dogoterapii (w przypadku braku przeciwwskazań),

5) spacerach i wyjściach poza teren Ośrodka,

6) innych zajęciach ujętych w programie terapeutycznym,

7) badaniach lekarza internisty, gastroenterologa i psychiatry,

8) dokonywaniu pomiarów masy ciała, 

9) osobistych rozmowach z terapeutą, do którego zgłasza wszelkie zaobserwowane trudności wynikające z przebiegu procesu terapeutycznego.  

Ponadto, przystąpienie do turnusu leczenia zaburzeń odżywiania w Ośrodku „Otulenie“ obliguje Pacjenta do:

2. Poszanowania godności i poglądów innych uczestników oraz ich prawa do swobodnej wypowiedzi. 

3. Powstrzymania się od stosowania agresji w jakiejkolwiek formie, w tym werbalnych ataków na innych uczestników/ personel, szykanowania, czy w jakikolwiek inny sposób negatywego wpływania na stan psychiczny pacjenta.  

4. Przestrzegania kontraktów ustanowionych miedzy Pacjentem a psychoterapeutami, obowiązujących podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

5. Sumiennego wykonywania zadań zleconych do pracy własnej przez terapeutów, w tym wypełnianiu kart pracy czy dzienniczków odżywiania.

6. Niekorzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez czas trwania zajęć  Używanie tych urządzeń może mieć miejsce wyłącznie w czasie wskazanym przez personel Ośrodka. 

7. Nieużywania aparatów fotograficznych ( w tym aparatów wbudownych w telefony komórkowe), ani innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.

8. Utrzymania w poufności danych osobowych osób przebywających w Ośrodku, a także powstrzymywania się od przekazywania informacji na temat pacjentów Ośrodka osobom spoza terapii.

9. Powstrzymywania się od palenia papierosów. W przypadku naglącej konieczności palenie (wyłącznie przez osoby pełnoletnie) możliwe jest w wyznaczonym czasie wyłącznie w miejscu wskazanym przez personel.

10. Nieposiadania i nieużywania substancji oraz leków innych niż przepisane przez lekarza. Zabronione jest używanie środków przeczyszczających, diuretycznych, przeciw wzdęciom, wspomagających trawienie, odchudzających czy przyśpieszających przemianę materii (w tym herbatek typu pu-erh).

11. Nieposiadania i niespożywania posiłków innych niż przyrządzane w Ośrodku/ zapewniane przez Ośrodek. Zakaz ten obejmuje konsumpcję gum do życia/lizaków/tic taców itp.

12. Powstrzymania się od aktywności fizycznej, pomijając ćwiczenia wpisane w harmonogram zajęć wykonywane w obecności i pod nadzorem wykwalifikowanego personelu. 

13. Stosowania się do wszelkich zaleceń personelu medycznego i pozamedycznego, nieuwzględnionych w postanowieniach Regulaminu.

14. Punktualności.

SANKCJE

Za naruszenie zasad i nie przestrzeganie Regulaminu przewidziane są następujące sankcje: upomnienie, inne konsekwencje ustalane na grupie, dyscyplinarne wydalenie z Ośrodka.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Ośrodek Holistycznego Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie, ul. Dembińskiego 8A, 01-644 Warszawa, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: kontakt@otulenie.pl
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz wyrażonej zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

Podstawa prawna:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług