Regulaminy i RODO » Otulenie

Regulaminy i RODO

Regulamin Ośrodka Holistycznego Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie“ 

Niniejszy Regulamin powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Ośrodku oraz zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu leczenia.

ZASADY

1. Decydując się na podjęcie leczenia w Ośrodku „Otulenie“, Pacjenci zobowiązują się do uczestnictwa w ustalonym planie dnia, biorąc aktywny udział w:
• zajęciach artterapeutycznych,
• spacerach i wyjściach poza teren Ośrodka (jeśli takie będą wskazania), • innych zajęciach ujętych w programie terapeutycznym,
• badaniach lekarza internisty, gastroenterologa i psychiatry,
• dokonywaniu pomiarów masy ciała,
• codziennym dbaniu o wspólną przestrzeń.
• terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, prowadzonej przez terapeutów,
• warsztatach przygotowywania posiłków i wspólnych posiłkach, a także pozostaniu przy stole przez minimum 30 minut od ich zakończenia,
• osobistych rozmowach z terapeutą, do którego zgłasza wszelkie zaobserwowane trudności wynikające z przebiegu procesu terapeutycznego,
Ponadto, przystąpienie do turnusu leczenia zaburzeń odżywiania w Ośrodku „Otulenie“ obliguje Pacjentów do:
2. Poszanowania godności i poglądów innych uczestników oraz ich prawa do swobodnej wypowiedzi.
3. Powstrzymania się od stosowania agresji w jakiejkolwiek formie, w tym werbalnych ataków na innych uczestników/ personel, szykanowania, czy negatywnego wpływania w jakikolwiek inny sposób na stan psychiczny pacjentek Ośrodka.
4. Przestrzegania ustnych i pisemnych kontraktów ustanowionych miedzy Pacjentem a psychoterapeutami, obowiązujących podczas zajęć indywidualnych i grupowych oraz REGULAMINU Ośrodka dotyczącego posiłków.
5. Sumiennego wykonywania zadań zleconych do pracy własnej przez terapeutów, w tym wypełnianiu kart pracy czy dzienniczków odżywiania, jeśli takie zostaną zalecone.
6. Przestrzegania poniższych warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Ośrodka, obejmujących:
– oddanie do depozytu wymienionych przedmiotów każdorazowo po przyjściu do Ośrodka, na czas trwania wszystkich zajęć danego dnia,
– korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jedynie w wyjątkowych przypadkach, jednak wcześniej należy poinformować o tym personel Ośrodka,
– odbiór z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z depozytu po zakończeniu zajęć danego dnia.
7. Nieużywania aparatów fotograficznych (tym aparatów wbudowanych w telefony komórkowe), ani innych urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
8. Utrzymania w poufności danych osobowych osób przebywających w Ośrodku, a także powstrzymywania się od przekazywania informacji na temat pacjentów Ośrodka osobom spoza terapii.
9. Nieposiadania i nieużywania substancji oraz leków innych niż przepisane przez lekarza. Zabronione jest używanie środków przeczyszczających, diuretycznych, przeciw wzdęciom, wspomagających trawienie, odchudzających czy przyśpieszających przemianę materii (w tym herbatek typu pu-erh).

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO OŚRODKA PRZEDMIOTÓW TAKICH JAK ŻYLETKI, KAWAŁKI SZKŁA, CYRKLE ITP.

Personel Ośrodka zastrzega sobie prawo do:
– przeszukania bagaży po przyjeździe Pacjenta do Ośrodka,
– niezapowiedzianych kontroli w sypialni Pacjentów, ale tylko w obecności Pacjenta/Pacjentów.

10. Nieposiadania i niespożywania posiłków innych niż przyrządzane w Ośrodku/zapewniane przez Ośrodek. Zakaz ten obejmuje konsumpcję gum do żucia/lizaków/tic tac itp.
11. Powstrzymania się od aktywności fizycznej, pomijając ćwiczenia wpisane w harmonogram zajęć wykonywane w obecności i pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.
12. Nieprzebywania w kuchni samemu (wyłącznie w obecności personelu). Kuchnia jest miejscem, z którego Pacjenci korzystają w zasadzie wyłącznie w trakcie warsztatów kulinarnych. Po kolacji kuchnia jest zamykana i nie ma do niej wstępu.
13. Stosowania się do wszelkich zaleceń personelu medycznego i pozamedycznego, nieuwzględnionych w postanowieniach Regulaminu.
14. Punktualności.

Program terapeutyczny dopasowywany jest dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego możliwości i indywidualnych wlaściwości, a konsekwencje w kwestii łamania regulaminu są zawsze ustalane przez zespół Ośrodka i przekazywane przez koordynatora.

REGULAMIN POSIŁKÓW Ośrodka “Otulenie”

1. Pacjenci spożywają wyłącznie produkty i posiłki wyznaczone przez pracowników (tj. catering żywieniowy plus ewentualne dodatki do diet wydzielone przez dietetyków).

2.Pacjentom nie wolno przynosić do ośrodka własnych produktów żywnościowych lub potraw (wlicza się tu również owoce, soki, mleko, napoje roślinne, zioła do picia, kawa, herbata, słodziki). Ustalenie takiego odstępstwa jest możliwe wyłącznie po ustaleniu z dietetykiem podczas konsultacji dietetycznych.
3.Pacjenci jedzą wyłącznie w godzinach wyznaczonych na spożywanie posiłków (zawartych w planie zajęć), nie dłuższym niż 30 minut.
4. Pacjentom nie wolno jeść między posiłkami. Chyba, że zostało to ustalone z dietetykiem.
5. W przypadku nie zjedzenia przygotowanej porcji pacjenci są zobowiązani do wypicia ekwiwalentu w postaci Resource, Nutridrinka lub Fresubinu (innej formy preparatu medycznego zatwierdzonego przez dietetyka).
6. Pacjenci nie są zmuszani do jedzenia, zaś o ilości spożytego posiłku decydują samodzielnie. Odmawianie spożywania posiłków w wyznaczonej kaloryczności będzie odbierane jako niechęć współpracy Pacjenta z Ośrodkiem. Następstwa będą określane indywidualnie w kontrakcie podpisywanym z DIETETYKIEM i po konsultacji z zespołem Ośrodka.
7. Zabrania się zamieniania posiłków między sobą. Catering wydzielany jest przez osobę obecną podczas posiłków.
8. Catering jest ustalany w pierwszym tygodniu pobytu pacjentów po konsultacji z dietetykiem. Zmiany w cateringu dokonywane są po ustaleniu z dietetykiem głównym (lub odpowiedzialnym za catering).
9. Wartość kaloryczna diety jest systematycznie zwiększana/zmniejszana (w zależności od stanu zdrowia i masy ciała pacjenta) i ustalona wyłącznie z dietetykiem.
10.Dostęp do kuchni między posiłkami jest zamknięty. Ma to na celu odciążenie Pacjentów od koncentracji na jedzeniu. Rekomenduje się również NIE zaglądanie do lodówki w celu sprawdzenia diet i posiłków.
11. W przypadku wydzielenia przez dietetyków dodatków do diet pacjent zjada wyznaczoną porcję w trakcie pobytu w ośrodku. Zabranie dodatku lub posiłku do domu ustalane jest wyłącznie z dietetykiem.
12. Pacjenci między posiłkami mogą pić wodę, herbaty lub kawę (kawa nie powinna być wypijania częściej niż 2 razy dziennie). Dodatki takie jak mleko, napój roślinny powinny być używane w ograniczonej ilości (2 x dziennie).
13. Wszelkie sprawy dotyczące żywienia pacjentów powinny być niezwłocznie zgłoszone dietetykom ośrodka.

Wszelkie TRUDNOŚCI pojawiające się w czasie pobytu w Ośrodku są:

• naturalnym elementem procesu leczenia

• powodem do omawiania ich z wybranym pracownikiem Ośrodka lub/i z terapeutą indywidualnym

Zachęcamy wszystkich Pacjentów, do mówienia o trudach, które napotykają na swojej drodze. Jesteśmy po to, żeby Was wspierać i pomagać w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia.

SANKCJE

Za naruszenie zasad i nie przestrzeganie Regulaminu przewidziane są następujące sankcje: upomnienie, inne konsekwencje ustalane na grupie, dyscyplinarne wydalenie z Ośrodka.

REGULAMIN dla rodziców/opiekunów prawnych pacjentów Ośrodka Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie”

Regulamin powstał w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu leczenia pacjentek przebywających w Ośrodku. Decydując o podjęciu leczenia przez ich dziecko w Ośrodku, rodzice lub inni opiekunowie prawni zobowiązują się do:

1. Przestrzegania wytycznych dotyczących kontaktu i przepływu informacji pomiędzy personelem Otulenia a rodzicami/opiekunami:

A. W sprawach organizacyjnych, administracyjnych i finansowych rodzice kontaktują się z właścicielką Ośrodka, która nie udziela żadnych informacji dotyczących procesu leczenia pacjentek.

B. W sprawach dotyczących przebiegu leczenia Rodzice kontaktują się z Ośrodkiem poprzez terapeutów indywidualnych. Kontakt ten odbywa się:

– na spotkaniu rodzicielskim, które nastąpi po zakwalifikowaniu dziecka na turnus. Podczas spotkania terapeuta indywidualny przekazuje zasadę poufności procesu terapeutycznego i wyjaśnia jej celowość, przedstawia zakres informacji, które mogą być ujawniane osobom trzecim, poinformuje o możliwych trudnościach w trakcie leczenia i odpowie na pytania rodziców dotyczące np. tego jak wspierać dziecko w trakcie leczenia. W razie potrzeby rodzice mogą dokupić dodatkową konsultację rodzicielską.
–  na spotkaniu podsumowującym Rodzice – na koniec leczenia, gdy otrzymają rekomendacje dotyczące dalszego leczenia.
C. W sprawach niecierpiących zwłoki możliwy jest dodatkowy kontakt z koordynatorką Ośrodka, terapeutami indywidualnymi oraz dietetykami. Kontakty dostępne są na tablicach w Ośrodku.

3. Respektowania zasady, że tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe tj. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych osób i/ lub pacjenta, wyłącznie wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.

4. Przestrzegania reguł dotyczących powstrzymywania się od kontaktu osobistego z dzieckiem przebywającym w Ośrodku, przez cały czas trwania zajęć danego dnia. Wyjątek stanowią wspólne, zaplanowane wcześniej spotkania lub sesje terapii rodzinnej.

5. Uczestniczenie w terapii rodzinnej prowadzonej zgodnie z planem pracy Ośrodka.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Ośrodek Holistycznego Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Otulenie” w Warszawie, ul. Złoczowska 13, 03-792 Warszawa, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: kontakt@otulenie.pl
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz wyrażonej zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

Podstawa prawna:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

© 2020 otulenie.pl . All Rights Reserved.

Realizacja: Magia usług